hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้บริหารระดับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้บริหารระดับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
fire001 2560
 
 
พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
fire002 2560
fire003 2560
 
พ.ต.ท.สมเกียรติ  นนทแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ดร.ประยูร ครองยศ
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
 
 
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง

 
นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์
ผ.อ.กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ร.ต.อ.พนม  อ่ำนิ่ม
ผ.อ.กองปฏิบัติการดับเพลิง 2

นายขาว  เขียวภักดี
ผ.อ.กองปฏิบัติการดับเพลิง 3

พ.ต.ท.ก้องกาญจน ฉันทปรีดา
ผ.อ.กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

นายสุริยชัย รวิวรรณ
ผ.อ.กองอำนวยการป้องกันฯ

พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล
ผ.อ.กองวิชาการและแผนงาน

fire010
นายวุฒิภัทร คำประกอบ
เลขานุการสำนักป้องกันฯ