hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ข้าราชการ กทม 2/2552
: ประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2552
:: Download ประกาศฯ ในรูปแบบ PDF ::
- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2552
- หลักสูตรและวิธีการสอบ 
- รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งในระดับ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งในระดับ 3


:: Download ภาค ข. (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

             เว็บไซด์ในการสมัคร :   หมดเวลารับสมัครแล้วครับ******************************************************************************************************
: หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
: รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2/2552

ที่มา :  สำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร