hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE >> STORM SURGE เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
STORM SURGE เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง


                                                   storm surge

             เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา เราได้รับข้อมูล คลื่นพายุ ซัดฝั่ง (STORM SURGE) กันมากหลังจากเกิดเหตุที่ประเทศพม่า และมันกำลังทำท่าว่าจะเกิดในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งที่บอกว่าเกิดแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นได้ และไม่น่าจะเกิด แต่ไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด เราก็ควรที่จะมีความรู้และศึกษาไว้ก้ไม่น่าจะเสียหายประการใด 

การเตรียมตัว รับมือเหตุการณ์คลื่นพายุ ซัดฝั่ง (STORM SURGE) 

                                         

                เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์หรือของใช้ที่จำเป็นให้พออย่างน้อย 3 วัน เช่น น้ำดื่มสะอาด อาหารแห้งที่รับประทานได้เลย ยารักษาโรค ไฟฉาย มีด เชือก เสื้อผ้าแห้ง นกหวีด อุปกรณ์การนอน บังแดดบังฝน
                     พกกระเป๋าบรรจุเอกสารสำคัญ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร แผ่นการ์ด ชื่อบุคคลในครอบครัว ที่อยู่ และความต้องการพิเศษ เช่น โรคประจำตัว อาการแพ้ยา พกติดตัวไว้ตลอดเวลา ถ่ายสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตบัตรประกันสังคม ฯลฯ ไว้หลาย ๆ ชุดและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน
                  หมั่นฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการอพยพหลบภัยตามเส้นทางปลอดภัยที่สำนักงานเขตพื้นที่กำหนด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
                  จดชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของสมาชิกในครอบครัว หรือญาติที่อยู่ ต่างจังหวัด เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉิน เช่น เสียชีวิต สูญหาย เป็นต้น เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ปกครอง ติดไว้กับเสื้อผ้าของเด็ก เพื่อป้องกันการพลัดหลง
                    หัวหน้าครอบครัวควรวางแผนรับมือภัยพิบัติและสอนสมาชิกทุกคนในครอบครัว ให้เรียนรู้เส้นทางหนีภัย พื้นที่ปลอดภัย และการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น
                  เรียนรู้ตำแหน่งและศึกษาวิธีการเปิดปิดของอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งประตูน้ำ (Valve)  และคัตเอาท์ไฟฟ้า วาล์วถังก๊าซ 
                  ดูแลที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย  ด้วยการหมั่นซ่อมแซมโครงสร้างอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง มีประตูทางออกหลาย ๆ ด้าน จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางเส้นทางออก บริเวณประตู บันได หรือระเบียงบ้าน
                    เมื่อเกิดภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุ และอพยพออกจากพื้นที่เกิดภัย อย่างเร่งด่วน